ป้ายกำกับ ทอดอาหารใรน้ำมันมากๆ และใชัเวลานานจนกว่าจะสุก