เจ๊าจี้

เจ๊าจี้ แปลว่า เช้ามาก

ตัวอย่างประโยค

เขามายะหยังเจ๊าจี้แต๊ว่า

ตัวอย่างประโยคภาษาเหนือ โดย –