จิ้กุ่ง

จิ้กุ่ง, จิ้หีด ในภาษาเหนือ แปลว่า จิ้งหรีด

Leave a Reply