จ้วยกั๋น

จ้วยกั๋น ในภาษาเหนือ แปลว่า ช่วยกัน

Leave a Reply