ตี่แต้

ตี่แต้ ในภาษาเหนือ แปลว่า ที่แท้

Leave a Reply