ตึงหมด

ตึงหมด ในภาษาเหนือ แปลว่า ทั้งหมด

Leave a Reply