น่อ ในภาษาเหนือ แปลว่า นะ (ส่วนใหญ่จะใช้ลงท้ายเพื่อเป็นคำถาม)

Leave a Reply