บ่จ้าง

บ่จ้าง ในภาษาเหนือ แปลว่า ไม่เป็น

Leave a Reply