บ่าต้องกิ๋น

บ่าต้องกิ๋น ในภาษาเหนือ แปลว่า อย่ากิน

Leave a Reply