บ่าหู้บ่าต้องมาถาม

บ่าหู้บ่าต้องมาถาม ในภาษาเหนือ แปลว่า ไม่รู้ไม่ต้องถาม

Leave a Reply