บ่าเอา

บ่าเอา ในภาษาเหนือ แปลว่า ไม่เอา

Leave a Reply