ม่ะหน้อแหน้

ม่ะหน้อแหน้, น้อยแหน้ ในภาษาเหนือ แปลว่า น้อยหน่า

Leave a Reply