ยินดี

ยินดี ในภาษาเหนือ แปลว่า ขอบคุณ

Leave a Reply