ลว่ะ ในภาษาเหนือ แปลว่า ละว้า (ชื่อชนเผ่าหนึ่ง)

Leave a Reply