วันกาน ในภาษาเหนือ แปลว่า วันอังคาร

Leave a Reply