สะวึดสะวือ

สะวึดสะวือ ในภาษาเหนือ แปลว่า กิริยาอาการกระแทกกระทั้นด้วยความไม่พอใจ

Leave a Reply