สะโล๊ะโบ๊ะบะ

สะโล๊ะโบ๊ะบะ ในภาษาเหนือ แปลว่า สุรุ่ยสุร่าย

Leave a Reply