สักกำก่อนเน้อ

สักกำก่อนเน้อ ในภาษาเหนือ แปลว่า สักพักหนึ่ง

Leave a Reply