หนังหยืด

หนังหยืด ในภาษาเหนือ แปลว่า หนังยาง

Leave a Reply