หน้าเลื่อมต๋าลอก

หน้าเลื่อมต๋าลอก ในภาษาเหนือ แปลว่า เล่นหน้าเล่นตา, เสนอหน้า

Leave a Reply