หยั่งวอก

หยั่งวอก ในภาษาเหนือ แปลว่า พวกกลับกลอก โกหก ปลิ้นปล้อน

Leave a Reply