หลวง ในภาษาเหนือ แปลว่า ใหญ่ เช่น หูหลวง = หูใหญ่

Leave a Reply