หลุ่ ในภาษาเหนือ แปลว่า พัง เสียหาย

Leave a Reply