หลุ๊ต้อง

หลุ๊ต้อง ในภาษาเหนือ แปลว่า ท้องเสีย

Leave a Reply