ฮูน แปลว่า ยับยั้ง, ชลอไว้

ตัวอย่างประโยค

ถ้าเฮาบ่ฮูนมือ มันจะเจ็บนักว่านี้เท่าใดบ่ฮู้หรือฮูนไว้พ่องจะไปใส่นักล้ำไป

ตัวอย่างประโยคภาษาเหนือ โดย –

Leave a Reply