ฮ่าปักฮ่ากิ๋น

ฮ่าปักฮ่ากิ๋น แปลว่า ไอ้หงไอ้ห่า (เป็นค้าด่า)

ตัวอย่างประโยค

ฮ่าปักใผเอามาเฮี่ยหนี้ เฮาย่้าใส่แล้วแล้ว

ตัวอย่างประโยคภาษาเหนือ โดย –

Leave a Reply