เหี้ยฟึเหี้ยฟื้น

เหี้ยฟึเหี้ยฟื้น ในภาษาเหนือ แปลว่า เรี่ยราด

Leave a Reply