เฮือง

เฮือง แปลว่า ผลไม้ที่สุกก่อนจะห่าม

ตัวอย่างประโยค

หน่วยนี้มันบ่ตันแก่บ่ตันสุกเตื้อ มันเฮืองไปเหียก่อน

ตัวอย่างประโยคภาษาเหนือ โดย –

Leave a Reply