แก่น ในภาษาเหนือ แปลว่า ลูก หรือ แน่น (แล้วแต่บริบท)

Leave a Reply