แขวน ในภาษาเหนือ แปลว่า ห้อยติดอยู่ , แขวน

Leave a Reply