แจ้งฮุมหุฮุมหู่

แจ้งฮุมหุฮุมหู่ ในภาษาเหนือ แปลว่า สว่างลางๆ เลือนๆ

Leave a Reply