โอ่ยย ในภาษาเหนือ แปลว่า สกปรก ,ซกมก

Leave a Reply