ไค่หวัน

ไค่หวัน ในภาษาเหนือ แปลว่า อยากตัวติดกัน

Leave a Reply