ไค่หุย

ไค่หุย ในภาษาเหนือ แปลว่า อยากร้องโหยหวน

Leave a Reply