ไค่เล่น

ไค่เล่น ในภาษาเหนือ แปลว่า อยากเล่น

Leave a Reply